വാരഫലം 2021 മാർച്ച് 1 മുതൽ 7 വരെ

വാരഫലം 2021 മാർച്ച് 1 മുതൽ 7 വരെ

മേടം(അശ്വതി,ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4) മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. അമിത ചിലവുകൾ മൂലം വിഷമതകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂമി ക്രയ-വിക്രയത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരി പഠനത്തിന്…

വ്യാഴദോഷ പരിഹാരം

വ്യാഴദോഷ പരിഹാരം

വ്യാഴം ആര്‍ക്കൊക്കെ അനിഷ്ടഫലദായകനായിരിക്കും? 1. ഇടവം, മിഥുനം, മകരം, കുംഭം എന്നീ ലഗ്നക്കാര്‍ക്ക്.2. അശ്വതി, മകം, മൂലം, കാര്‍ത്തിക, ഉത്രാടം, മകയിരം, ചിത്തിര, അവിട്ടം, പുണര്‍തം, വിശാഖം,…

ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും ജീവിത അഭിവൃദ്ധിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമങ്ങൾ

ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും ജീവിത അഭിവൃദ്ധിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമങ്ങൾ

ഓരോനാളുകാർക്കും ഓരോ ദേവതയുണ്ട്. ജന്മനക്ഷത്രം അനുസരിച്ചുള്ള ദേവതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ജീവിത വിജയത്തിനും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനും മനശാന്തിക്കും ഉത്തമമാണ്. നക്ഷത്ര ദേവതയെ നിത്യവും ഭജിക്കുന്നതും നക്ഷത്ര മൃഗം, പക്ഷി,…

error: Content is protected !!